ˆ

spraw rozpatrywanych przez Kolegium

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rodzaje spraw rozpatrywanych przez Kolegium

Rodzaje spraw rozpatrywanych przez Kolegium

Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856, z późn.zm.)

Samorządowe kolegiach odwoławcze, są organami wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa [Dz.U. Nr 137, poz. 926, z późn.zm.], w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. W sprawach, o których mowa wyżej, kolegia są organami właściwymi w szczególności do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub do stwierdzenia nieważności decyzji w zakresie:

 •   spraw objętych proceduralnie przepisami Ordynacji podatkowej
 •   działalności gospodarczej
 •   planowania i zagospodarowania przestrzennego
 •   pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, oświaty (stypendia, pomoc materialna itd.), dodatków mieszkaniowych, spraw socjalnych
 •   gospodarki nieruchomościami (bez opłat za wieczyste użytkowanie), przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, prawo geodezyjne i kartograficzne
 •   ochrony środowiska, ochrony przyrody i ochrony zwierząt, odpadów i utrzymania porządku i czystości w gminach
 •   prawa wodnego
 •   rolnictwa, leśnictwa, rybactwa śródlądowego, łowiectwa
 •   handlu, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 •   prawa o ruchu drogowym, dróg publicznych, transportu drogowego
 •   prawa górniczego i geologicznego
 •   egzekucji administracyjnej
 •   i innych, pozostałe, w tym skargi i wnioski rozpatrywane w trybie Działu VIII Kpa
 • Sprawy przyjmowane są przez Kolegium, co do zasady, za pośrednictwem organów pierwszej instancji, bowiem większość spraw rozpatrywanych jest przez Kolegium w wyniku wniesienia odwołania lub zażalenia.

  W przypadkach występowania bezpośrednio do Kolegium (np. z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji) sprawy przyjmowane są w sekretariacie Kolegium.

  Bez względu na sposób wniesienia sprawy wszystkie one są rejestrowane, a następnie nadawany jest im odpowiedni bieg.

  Jeżeli Kolegium jest właściwe w sprawie i nie ma potrzeby uzupełniania dokumentacji, sprawa trafia do Koordynatora Działu Orzeczniczego, który wyznacza Przewodniczącego składu, a ten — sprawozdawcę sprawy i termin posiedzenia lub rozprawy.

  Sprawy załatwiane są przez Kolegium, co do zasady, w formie przede wszystkim decyzji i rzadziej w formie postanowienia. W sprawach aktualizacji opłat za użytkowanie i stawek tych opłat Kolegium podejmuje orzeczenie.

  Rejestr zmian

  Podmiot udostępniający informację: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze
  Osoba, która wytworzyła informację: Marta Liliana Zadęcka Data wytworzenia informacji: 2014-10-31
  Osoba, która odpowiada za treść: Marta Liliana Zadęcka Data wprowadzenia do BIP 2014-10-31 12:10:55
  Wprowadził informację do BIP: Piotr Błaszczyk Data udostępnienia informacji: 2014-10-31 12:29:05
  Osoba, która zmieniła informację: Piotr Błaszczyk Data ostatniej zmiany: 2014-11-10 21:43:14
  Artykuł był wyświetlony: 2478 raz(y)
  Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
  ˆ

  Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

  Biuletyn Informacji Publicznej

  Samorządowe Kolegium Odwoławcze
  ˆ

  Ustawienia dostępności

  Zmiana wielkości treści w serwisie
  Zmiana kontrastu serwisu