ˆ

Prezes

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Prezes

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze

Robert Gwidon Makarowicz

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze został powołany na stanowisko Prezesa z dniem 1 lutego 2014 r. przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856, z późn.zm.)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856, z późn. zm.)

Kompetencje Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Prezes kolegium kieruje pracami kolegium, a w szczególności:
1/ reprezentuje kolegium na zewnątrz,
2/ przedkłada, po przyjęciu przez zgromadzenie ogólne kolegium,Prezesowi Rady Ministrów i sejmikowi województwa roczną informację o działalności kolegium w terminie do końca I kwartału roku następującego po roku objętym informacją,
3/ opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego kolegium,
4/ zgłasza wniosek o ustalenie liczby członków kolegium,
5/ ogłasza konkurs na członków kolegium,
6/ przewodniczy pracom komisji konkursowej,
7/ przedstawia kandydatów na członków kolegium wyłonionych w drodze konkursu,
8/ występuje z wnioskiem o powołanie i odwołanie wiceprezesa kolegium oraz członka kolegium,
9/ czuwa nad jednolitością orzecznictwa oraz sprawnością pracy kolegium,
10/ wyznacza przewodniczących składów orzekających.

Prezes kolegium wykonuje również czynności przewidziane przepisami prawa dla organów administracji publicznej, niezastrzeżone dla składu orzekającego.

Powoływanie Prezesa Kolegium

Zgromadzenie ogólne kolegium dokonuje wyboru kandydatów na prezesa kolegium w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 3/5 swojego składu. W przypadku uzyskania wymaganej większości głosów przez więcej niż dwóch kandydatów, wnioskiem zostają objęci dwaj kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę głosów. W przypadku uzyskania wymaganej większości głosów przez jednego kandydata lub nieuzyskania wymaganej większości przez żadnego kandydata, zarządza się ponownie głosowanie w celu wyłonienia odpowiednio jednego lub dwóch kandydatów. Kandydatem lub kandydatami zostają te osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów. Prezes powołany jest przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek zgromadzenia ogólnego kolegium spośród dwóch kandydatów będących etatowymi członkami kolegium. Kadencja prezesa kolegium trwa 6 lat licząc od dnia powołania. Po upływie kadencji dotychczasowy prezes pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego prezesa kolegium.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację: Marta Liliana Zadęcka Data wytworzenia informacji: 2011-10-14
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Liliana Zadęcka Data wprowadzenia do BIP 2011-10-14 11:11:07
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Simińska Data udostępnienia informacji: 2011-10-14 11:11:28
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Błaszczyk Data ostatniej zmiany: 2014-11-12 09:29:31
Artykuł był wyświetlony: 5621 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Samorządowe Kolegium Odwoławcze
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu