ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Samorządowe Kolegium Odwoławcze
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Prezes

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Prezes

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze

Robert Gwidon Makarowicz
Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze został powołany na stanowisko Prezesa z dniem 1 lipca 2020 r. przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856, z późn.zm.)

Kompetencje Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Prezes kolegium kieruje pracami kolegium, a w szczególności:
1/ reprezentuje kolegium na zewnątrz,
2/ przedkłada, po przyjęciu przez zgromadzenie ogólne kolegium,Prezesowi Rady Ministrów i sejmikowi województwa roczną informację o działalności kolegium w terminie do końca I kwartału roku następującego po roku objętym informacją,
3/ opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego kolegium,
4/ zgłasza wniosek o ustalenie liczby członków kolegium,
5/ ogłasza konkurs na członków kolegium,
6/ przewodniczy pracom komisji konkursowej,
7/ przedstawia kandydatów na członków kolegium wyłonionych w drodze konkursu,
8/ występuje z wnioskiem o powołanie i odwołanie wiceprezesa kolegium oraz członka kolegium,
9/ czuwa nad jednolitością orzecznictwa oraz sprawnością pracy kolegium,
10/ wyznacza przewodniczących składów orzekających.
Prezes kolegium wykonuje również czynności przewidziane przepisami prawa dla organów administracji publicznej, niezastrzeżone dla składu orzekającego.

Powoływanie Prezesa Kolegium

Zgromadzenie ogólne kolegium dokonuje wyboru kandydatów na prezesa kolegium w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 3/5 swojego składu. W przypadku uzyskania wymaganej większości głosów przez więcej niż dwóch kandydatów, wnioskiem zostają objęci dwaj kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę głosów. W przypadku uzyskania wymaganej większości głosów przez jednego kandydata lub nieuzyskania wymaganej większości przez żadnego kandydata, zarządza się ponownie głosowanie w celu wyłonienia odpowiednio jednego lub dwóch kandydatów. Kandydatem lub kandydatami zostają te osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów. Prezes powołany jest przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek zgromadzenia ogólnego kolegium spośród dwóch kandydatów będących etatowymi członkami kolegium. Kadencja prezesa kolegium trwa 6 lat licząc od dnia powołania. Po upływie kadencji dotychczasowy prezes pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego prezesa kolegium.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Liliana Zadęcka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-10-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Liliana Zadęcka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-10-14 11:11:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-10-14 11:11:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-08 13:29:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10464 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »