Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Samorządowe Kolegium Odwoławcze
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Deklaracja dostępności

Szczegóły informacji

Deklaracja dostępności

Informacja ogłoszona dnia 2021-03-19 13:03:13 przez Mirosław Adamczyk

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

 • część plików nie jest dostępna cyfrowo

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mirosław Adamczyk.
 • E-mail:
 • Telefon: 68 327 14 50

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Samorządowe Kolegium Odwoławcze
 • Adres: Samorządowe Kolegium Odwoławcze
  Al. Niepodległości 7
  65-048 Zielona Góra
 • E-mail:
 • Telefon: 68 327 14 50

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Samorządowe Kolegium Odwoławcze zlokalizowane jest w centrum Zielonej Góry przy Al. Niepodległości 7 obok Teatru Zielonogórskiego, przy tzw. "deptaku". Nie ma możliwości dojazdu samochodem i nie mam miejsca parkingowego. Budynek posiada dwa wejścia. Wejście A - główne i weejście B przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku jest zabezpieczone domofonem. Wszystkie sprawy są przyjmowane w Biurze Podawczym, które znajduje się na parterze. Pozostałe pomieszczenia są niedostępne dla petentów. 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Informacja dla osób niesłyszących i mających problem w komunikowaniu się

Osoby uprawnione, tj. osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, mogą korzystać z pomocy przy załatwianiu spraw w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Zielonej Górze poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez:

 •   wysyłanie korespondencji na adres:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze
Al. Niepodległości 7
65-048 Zielona Góra

 • korzystanie z poczty elektronicznej: adres e-mail:
 • przesyłanie faksów: nr faksu (68) 324-80-26
 • korzystanie z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP
 • tłumacz języka migowego

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej, tj. osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organie administracji publicznej. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze dysponuje pracownikiem przeszkolonym w zakresie podstawowej obsługi w języku migowym. Aby skorzystać z pośrednictwa tego pracownika prosimy o powiadomienie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej (pisemnie, mailem lub faksem) 3 dni przed planowanym terminem załatwienia sprawy. W powiadomieniu należy podać:

 • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
 • propozycje terminu wizyty w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Zielonej Górze,
 • krótkie określenie czego dotyczy sprawa,
 • kontakt zwrotny, gdzie ma być przesłana informacja, dotycząca spotkania.

W przypadku zgłoszeń przesłanych w dni wolne od pracy będą rejestrowane w pierwszy dzień roboczy po dniu otrzymania zgłoszenia.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 ze zm.).

Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Budynek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się – „Wejście B” do budynku.

Inne informacje i oświadczenia

Sposób przyjmowania spraw
Sprawy przyjmowane są przez Kolegium, co do zasady, za pośrednictwem organów pierwszej instancji, bowiem większość spraw rozpatrywanych jest przez Kolegium w wyniku wniesienia odwołania lub zażalenia.
W przypadkach występowania bezpośrednio do Kolegium (np. z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji) sprawy przyjmowane są w sekretariacie Kolegium.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze akceptuje wnoszenie odwołań w następującej formie:

 1. za pośrednictwem organów wydających zaskarżane indywidualne akty administracyjne,
 2. bezpośrednio do Kolegium w formie papierowej,
 3. drogą pocztową,
 4. faksem,
 5. drogą e-mail lub poprzez e-PUAP, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 roku w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (DzU nr 212, poz. 1766):
 • dokumenty tekstowe w następujących formatach danych: .doc, .docx, .rtf, .txt;
 • dokumenty graficzne w następujących formatach danych: .jpg (.jpeg), .gif;
 • dane skompresowane w następujących formatach danych: .zip, .rar.

Inne wymagania:

 1. Dokumenty elektroniczne doręczane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 2. Dokumenty elektroniczne doręczane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze zawierające wirusy lub inne niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego Urzędu, a tym samym nie zostaną rozpatrzone.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosław Adamczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-19 12:58:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-19 13:03:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-19 13:03:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3770 raz(y)