ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Samorządowe Kolegium Odwoławcze
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

RODO

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

RODO

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-04-05 09:39:05 przez Mirosław Adamczyk

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna
dla osób biorących udział w postępowaniach prowadzonych
przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Zielonej Górze
 
Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej „RODO”, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 7, 65-048 Zielona Góra informuje, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 7, 65-048 Zielona Góra,
 2. kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail , telefonicznie pod nr 683271450 lub pisemnie na adres wskazany w pkt 1.
 3. Administrator zapewnia kontakt z inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail , lub pisemnie na adres wskazany w pkt 1. Szczegółowe informacje dotyczące inspektora ochrony danych znajdują się na stronie internetowej www.sko.zgora.pl,
 4. Pani/Pana dane zostały pozyskane przez Administratora:
 1. z treści dokumentów zgromadzonych w postępowaniu administracyjnym, sądowo-administracyjnym lub cywilnych w którym bierze Pani/Pan udział,
 2. bezpośrednio od Pani/Pana,
 1. celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 1. wykonanie obowiązków Administratora wynikających z przepisów ustawy z dnia
  12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 570) – podstawą prawną jest wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 2. ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej – art. 6 ust. 1 lit. d RODO,
 3. wykonanie obowiązków Administratora wynikających z przepisów ustawy z dnia
  12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
  w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi – art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane – w razie potrzeby – podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, takim jak dostawcom usług księgowych
  i podatkowych, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, operatorom pocztowym i kurierom, podmiotom świadczącym usługi prawne,
 2. Przetwarzane będą – w zależności od potrzeb – w szczególności następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres miejsca zamieszkania, nazwa i adres miejsca pracy, adres e-mail, numer telefonu,
 3. Pani/Pana dane osobowe, będą przetwarzane przez czas przewidziany w przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.), tj.:
 1. dokumentacja stanowiąca materiały archiwalne – przez okres 25 lat od jej wytworzenia, a następnie zostanie przekazana do właściwego archiwum państwowego,
 2. dokumentacja niearchiwalna – przez czas określony w jednolitym rzeczowym wykazie akt lub w instrukcji kancelaryjnej,
 1. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 2. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznam, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
 4. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane.
« powrót do poprzedniej strony