ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Samorządowe Kolegium Odwoławcze
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Kompetencje

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Kompetencje SKO

Akapit nr 1 - brak tytułu

Samorządowe kolegia odwoławcze zostały powołane do pełnienia roli organów orzekających w sprawach odwołań od indywidualnych decyzji administracyjnych wydawanych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Pełnią też rolę organów wyższego stopnia w sprawach dotyczących rozstrzygnięć podatkowych.
Ich działanie, organizację i właściwość określa ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych. Przed wejściem w życie tej ustawy, czyli do 1994 r., kolegia odwoławcze były organami sejmików samorządowych. Utrzymywane były zatem ze składek gmin. Od 1994 r. działają jako państwowe jednostki organizacyjne, które prowadzą gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej (art. 3 ustawy).

I.
Samorządowe kolegia odwoławcze są organami wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. W sprawach, o których mowa wyżej, kolegia są organami właściwymi w szczególności do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub do stwierdzania nieważności decyzji.

II.
Na podstawie przepisów szczególnych kolegia są też właściwe do rozpatrywania wniosków w sprawach aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych oraz zmiany stawek procentowych tych opłat.

III.
Sprawy rozpatrywane przez Kolegium są dostarczane osobiście przez strony do siedziby Kolegium, drogą elektroniczną oraz drogą pocztową lub przekazywane są za pośrednictwem organów I instancji, tj. wszystkich burmistrzów, prezydentów miast, starostów powiatowych, marszałka województwa lubuskiego.
Najczęściej są to odwołania od decyzji administracyjnych, zażalenia na postanowienia, wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji, wnioski o wznowienie postępowania, zażalenia na niezałatwienie spraw w terminie, skargi na działalność organów jednostek samorządu terytorialnego.

IV.
Sprawy są rozpatrywane według kolejności ich wpływu w terminach przewidzianych ustawami procesowymi w administracji, tj. Ordynacja podatkowa i Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa przewiduje dwumiesięczny termin na rozpatrzenie odwołania a Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje jednomiesięczny termin od daty wpływu pełnej dokumentacji w sprawie do siedziby Kolegium.
W pierwszej kolejności są rozpatrywane sprawy dotyczące skarg na bezczynność organów i cofnięcia odwołań. W następnej kolejności priorytet w rozpatrywaniu mają sprawy z zakresu pomocy społecznej i inne.
Najczęściej rozpatrywane są sprawy na posiedzeniach niejawnych. Natomiast na rozprawach rozpatrywane są sprawy szczególnie skomplikowane oraz dotyczące opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Liliana Zadęcka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-09-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Liliana Zadęcka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-09-17 13:55:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-10-31 11:07:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-11-10 21:42:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12220 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »